AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPers

Prognose

Geraamde kostenstijging wegvervoer in 2014 


Rijswijk – oktober 2013

Het komende jaar zien Nederlandse beroepsgoederenvervoerders over de weg hun kosten met 3,1 tot 3,4 procent stijgen. In september 2013 heeft onderzoeksbureau Panteia/NEA deze prognose in opdracht van de NIWO gemaakt. De belangrijkste prijsstijgingen betreffen de loon- en brandstofkosten, gevolgd door rente- en afschrijvingskosten. De kostenstijging is afhankelijk van de deelmarkt en/of het land waarop gereden wordt. Ook de gerealiseerde kostenstijging in 2013 ten opzichte van 2012 is berekend. Niet meegenomen in de berekeningen zijn de tariefsverhogingen van tol en kilometerheffingen in de verschillende landen. 

Loonkosten 
Voor 2014 is nog geen nieuwe cao afgesloten, daarom is voor de loonkostenontwikkeling in 2014 uitgegaan van ramingen van het Centraal Planbureau. De huidige cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen loopt af op 31 december 2013. De totale geraamde loonkostenstijging inclusief sociale lasten komt uit op 2,75%, waarbij is inbegrepen de 1,5% contractloonstijging en 1,25% toename van de sociale lasten voor de werkgever. Voor de cao-vergoedingen (verblijfkosten e.d.) is een stijging van 1,7% geraamd voor binnenlands vervoer en 1,6% voor grensoverschrijdend vervoer. Van alle kostenposten wegen de loonkosten het zwaarst in de totale kostprijs van het vervoer. In een aantal deelmarkten bestaat de kostprijs voor meer dan de helft uit loonkosten. Het gaat in hoofdzaak om loonkosten van rijdend personeel, daarnaast betreft het de loonkosten van werkplaatspersoneel en overig personeel.

http://www.niwo.nl/images/html/kostenraming_20v33pb5sm_duj_16_30_35.png

Brandstofkosten
Voor de raming van 2014 is uitgegaan van de ontwikkeling van de kale olieprijs volgens de methodiek van het Centraal Planbureau, waarbij de meest recente realisatie als beste raming voor het komende jaar geldt. Het meest recente maandgemiddelde is die van augustus 2013. Voor de kale olieprijs wordt een toename verwacht van 1,2% in 2014 ten opzichte van 2013. De dieselprijs excl. accijns, btw en heffing komt in 2014 op gemiddeld € 79,81 per 100 liter te liggen. Daarbovenop komt de dieselaccijns die per 1 januari 2014 met € 3,75 is verhoogd naar € 47,78 per 100 liter, vanwege de wettelijk vastgelegde inflatiecorrectie (1,7%) en de in het regeerakkoord afgesproken acccijnsverhoging met 3 cent per liter. De voorraadheffing is per 1 april 2013 verhoogd van € 0,59 naar € 0,80. Dit leidt tot een prijs aan de pomp van € 128,39. Daar gaat de korting voor bulkafname van € 2,90 nog vanaf gaat, zodat de dieselprijs in 2014 volgens deze methodiek uitkomt op € 125,49 ten opzichte van € 120,74 in 2013. Voor de brandstofkosten in Nederland is zodoende een prijsverandering van +3,9% geraamd. Voor de prijs van in het buitenland getankte brandstof is uitgegaan van dezelfde ontwikkeling als voor Nederlandse diesel.

Rente voertuig
In 2014 nemen de rentekosten met 28,8% toe. Het renteniveau zal volgens het Centraal Planbureau in 2014 op 2,4% liggen ten opzichte van 1,9% in 2013: een stijging met 26%. Samen met de toename van het in het voertuig geïnvesteerde vermogen, waarvoor als uitgangspunt de stijging van het algemene prijsniveau met 2,0% is genomen, leidt dit tot de genoemde stijging van de rentekosten.

Afschrijving voertuig
De prijsontwikkeling van vervoermaterieel is afhankelijk van verschillende factoren, zoals productiekosten, de markt en nieuwe wettelijke eisen. Voor 2014 is een stijging geraamd van 2,0% conform de stijging van het algemeen prijsniveau.

Verzekering voertuig
Verzekeringsmaatschappijen hebben voor 2014 een stijging van de WA-premies met 2,2% aangekondigd. Daarnaast stijgt de cascopremie met 4,0%, dat is inclusief de stijging die komt doordat de cataloguswaarde van voertuigen toeneemt. Rekening houdend met de relatieve aandelen van WA- en cascoverzekeringen neemt de kostenpost voertuigverzekeringen in het binnenlands vervoer met 3,1% en in het grensoverschrijdend vervoer met 3,3% toe.

Overige kostprijsonderdelen
De tarieven voor de motorrijtuigenbelasting worden elk jaar aangepast aan de door de overheid vastgestelde inflatiecorrectie. Per 1 januari 2014 stijgen deze tarieven met 1,7%. De tarieven van het Eurovignet blijven ongewijzigd. De reparatie en onderhoudskosten stijgen met 2,3%. Voor de afschrijving van het voertuig, de banden en alle overige kostenposten is voor 2013 een stijging van 2,0% voorzien, conform de stijging van het algemene prijsniveau. 

Congestiekosten
Vanwege de forse daling van de filedruk is er voor alle deelsectoren, met uitzondering van fijnmazige distributie, geen extra kostenstijging meer als gevolg van de toenemende congestie. Voor de binnenlandse deelmarkt fijnmazige distributie bedraagt de extra kostenstijging 0,23%, als gevolg van de afnemende bereikbaarheid.

Exclusief tolgelden/ kilometerheffing / Franse écotaxe
De tariefswijzigingen van tolgelden in verschillende landen zijn niet meegenomen in de kostenontwikkeling. In Frankrijk wordt tol geheven op de belangrijkste autoroutes en gaan vrachtauto’s vanaf 3,5 ton met ingang van 1 januari 2014 een kilometerheffing (écotaxe) betalen op nationale en departementale wegen die nu nog tolvrij zijn. Deze écotaxe gaat een 4-assige voertuigcombinatie met Euro-5-motor € 0,146 per kilometer kosten. Groot-Brittannië voert vanaf 1 april 2014 een wegentol in, de HGV Road User Levy, voor vrachtwagens vanaf 12 ton. De kosten bedragen naar verwachting 1.000 pond (1.186 euro). Ook in Duitsland, Italië, Oostenrijk, Polen en Spanje moet tol of kilometerheffing betaald worden. In Polen en Duitsland geldt dit voor voertuigen vanaf 12 ton. Net als in de meeste landen is het tarief afhankelijk van de milieuklasse van de vrachtwagen, soms ook van het aantal assen en het type weg.

Berekening toe- of afname kostprijs 
Het effect van deze afzonderlijke prijsstijgingen op de totale kostprijs is afhankelijk van de deelmarkt en/of het land waarop gereden wordt. Elke deelmarkt heeft zijn eigen kostprijsopbouw. Deze kostprijsopbouw wordt elk jaar bijgesteld, wat leidt tot nieuwe wegingsfactoren. De wegingsfactoren worden vermenigvuldigd met de afzonderlijke prijsveranderingen. De optelling van alle gewogen stijgingen/dalingen levert de totale kostprijs in een bepaalde deelmarkt op. Daar bovenop komt het eventuele kosteneffect veroorzaakt door congestie en afnemende bereikbaarheid. Op deze manier is de verandering van de totale kostprijs berekend voor de zes landenrelaties in het niet-gespecialiseerd vervoer en de verschillende deelmarkten in het binnenlands vervoer.
De kostprijsstijging loopt in 2014 uiteen van 3,1% bij algemene distributie (solo) tot 3,4% bij koel-vriesvervoer binnen Nederland. 

http://www.niwo.nl/images/html/kostenraming_204c1oxowy_ngc_16_38_28.png

Representatieve steekproef
De kostenontwikkelingscijfers zijn een afspiegeling van de situatie per deelmarkt en zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van transportbedrijven per deelmarkt. De kostprijsopbouw van een individueel transportbedrijf wijkt echter altijd wel af van de gemiddelde kostprijsopbouw, waardoor ook de kostprijsverandering van een individueel bedrijf zal afwijken van de gemiddelde kostprijsverandering. De gehanteerde kostprijsopbouw per deelmarkt (2012) staat in het rapport. 

Actuele indexcijfers op website 
Naast de kostenraming voor het komende jaar, laat de NIWO elk kwartaal op peildata onderzoeken hoe de kostprijs zich daadwerkelijk heeft ontwikkeld. Voor elke deelmarkt wordt een indexcijfer berekend op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Deze kostenindexcijfers maakt de NIWO via de website bekend.

Rapport bestellen
Als u in bezit bent van een (Euro)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg, kunt u kosteloos een digitale versie van het volledige rapport aanvragen bij de NIWO. Stuur een e-mail met daarin uw NIWO-codenummer en/of uw bedrijfsnaam en welk rapport (bijv. ‘kostenraming 2014 binnenlands vervoer’ of ‘kostenraming 2014 grensoverschrijdend vervoer’) u wilt ontvangen aan info@niwo.nl. Overige geïnteresseerden kunnen het rapport bij Panteia/NEA bestellen”.

 

Gerelateerde artikelen

Check ook
Close
Back to top button