AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPers

Uit betrouwbare bron hebben wij onderstaand onderhandelingsresultaat vernomen:

Onderstaand document is via via onder onze ogen gekomen. Wij voelen ons verplicht dit met u te delen. Alles was eigenlijk al 3 juli beklonken. Onderstreept vindt u onze opmerkingen. FNV weigerde officieel deze gegevens met ons als bestuur van SubcoPartners te delen.

 

Onderhandelingsresultaat

 

 1. Proces

De afgelopen weken hebben wij, FNV Transport en Logistiek (FNV) en PostNL Pakketten Benelux BV (PostNL Pakketten), een aantal keren met elkaar gesproken (20 mei, 16 juni, 23 juni, 25 juni en 8 juli). Op 2 juli 2015 is het door FNV op 29 juni 2015 aan PostNL Pakketten gestelde ultimatum verlopen.

Wij hebben nadien onderstaand onderhandelingsresultaat bereikt.

 

 1. Opties voor de ZZP-er

PostNL Pakketten biedt de ZZP-ers die een vervoersovereenkomst hebben met PostNL Pakketten vier opties:

 1. doorgaan als ZZP-er;
 2. in dienst treden bij PostNL Pakketten;
 3. in dienst treden bij een ZMP-er;
 4. beëindigen van de vervoersovereenkomst.

 

 1. Doorgaan als ZZP-er

De ZZP-er, met een vervoersovereenkomst met PostNL Pakketten, die ervoor kiest om ondernemer te blijven, voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • is (uiterlijk per 1 januari 2016) in het bezit van de Eurovergunning;
 • kiest uitdrukkelijk voor het ondernemerschap en partijen veronderstellen dat de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst de intentie had dat zijn overeenkomst met PostNL Pakketten niet aangemerkt kan worden als een arbeidsovereenkomst en/of –relatie. SubcoPartners: Gaat hiermee niet ons recht verloren om niet betaalde premies te verhalen op de hoofdopdrachtgever?
 • PostNL Pakketten verhoogt de tarieven door twee extra toeslagen daarin te verwerken. Beide toeslagen gaan vanaf 1 juli 2015 in.
  • Een toeslag van € 40 per week per contractpartij bij het aantoonbaar in het bezit zijn van de Eurovergunning. Deze toeslag zal worden verdisconteerd in het uurtarief (€ 1 per normuur bij een volledige route).
  • Een ZZP-toeslag van € 60 per week per contractpartij. Deze toeslag is € 1,50 per normuur. SubcoPartners: Ineens rekent Postnl met 40 uur ipv 45
 • De intentie van de ZZP-toeslag is dat de ZZP-ers actief op zoek gaan naar andere opdrachtgevers. Dit is onderdeel van het ondernemerschap. Deze ZZP-toeslag komt daar in tegemoet.
 • In het tarieven indicatie model van PostNL Pakketten wordt een minimum tarief van € 25 per normuur gehanteerd voor de ondernemer. Hiermee wordt bereikt dat een ZZP-er gemiddeld in een representatieve periode van 3 weken (geen SKNJ-periode, zomerdal en/of feestdagen), en waar noodzakelijk een geheel jaar, niet onder de € 25 per normuur werkt. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd met de reeds overeengekomen indexatie (conform verhogingen in de Wet Minimum Loon). Dit tarief van € 25 is een all-in tarief waarin alle toeslagen en brandstof zijn opgenomen. Indien de Eurovergunning nog niet aanwezig is gaat hier de € 1 toeslag vanaf. SubcoPartners: Als u gemiddeld 125 km op een dag rijdt krijgt u nu dus 22.13+2.34(km) =24.47 excl 1 euro niwo vergoeding U gaat er dus op achteruit, de welbekende sigaar uit eigen doos dus !!!!
 • Door het hanteren van deze minimum waarde, zal het gemiddelde gerealiseerde tarief per normuur per jaar uitkomen op € 27,50 voor de ZZP-er met een Eurovergunning. SubcoPartners: Waar wordt deze 2.50 ineens vandaan getoverd?
 • Partijen spreken de intentie uit om zo spoedig mogelijk na ondertekenen van dit document overeenstemming te bereiken over een methodiek die het mogelijk maakt om de bovenstaande twee punten te (kunnen) controleren waarbij de resultaten van de controle bevestigd kunnen worden door een onafhankelijke derde.
 • Om het werken voor een andere opdrachtgever te vergemakkelijken zal de opzegtermijn voor de ZZP-er teruggeschroefd worden. Als een ZZP-er aangeeft dat hij één of meerdere dagen bij een andere opdrachtgever werk heeft en die dagen niet meer voor PostNL Pakketten kan werken, dan zal de opzegtermijn geen 3 maar 1 kalendermaand zijn. Voor PostNL Pakketten blijft deze opzegtermijn 3 maanden.

 

 1. in dienst treden bij PostNL Pakketten

Mocht een ZZP-er, met een vervoersovereenkomst met PostNL Pakketten met een volledige route voor dinsdag tot en met zaterdag, zijn onderneming niet verder willen of kunnen voort zetten, dan biedt  PostNL Pakketten aan om in dienst te komen onder de cao van PostNL.

 • PostNL Pakketten biedt direct een onbepaalde tijd contract.
 • Geen proeftijd.
 • Wie zich in 2015 schriftelijk aanmeldt krijgt een aanbod op schaal 3, ondanks dat PostNL Pakketten recent, vanwege aanpassingen aan het proces, de functie heeft gewaardeerd op schaal 2. Indien een ZZP-er zich daarna (na 1 januari 2016), maar uiterlijk 31 maart 2016 hiervoor schriftelijk aanmeldt krijgt hij een aanbod op schaal 2 conform de geldende functiewaardering. Aanmelden na 31 maart 2016 is niet mogelijk.
 • Op basis van ervaring wordt de ZZP-er ingeschaald in een trede in de schaal. De trede is afhankelijk van het aantal jaren dat door deze ZZP-er diensten voor PostNL Pakketten zijn verricht:
  • minder dan 2 jaar; salaristrede 1 van toepassing;
  • meer dan 2, maar minder dan 5 jaar aaneengesloten; salaristrede 2 van toepassing;
  • 5 jaar of meer aaneengesloten; salaristrede 3 van toepassing.
 • Alle arbeidsvoorwaarden van de cao van PostNL (zoals pensioenopbouw en vakantiedagen) horen hierbij.
 • De ZZP-er zal in beginsel vanuit hetzelfde depot waar hij zijn diensten heeft verricht, als werknemer zijn werkzaamheden gaan verrichten, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken.
 • Als een ZZP-er in dienst wil komen, vindt er een intakegesprek plaats. Het is de intentie van PostNL Pakketten om iedereen die medewerker van PostNL Pakketten wil worden aan te nemen. De volgende zaken zijn van belang voor het intakegesprek:
  • flexibiliteit: bezorgwijk, route en shifttijd kunnen wisselen
  • collegialiteit: een positieve en collegiale houding
  • acceptatie van werknemerschap: dit betekent onder meer het beginnen op vooraf vastgestelde tijden, niet meer de mogelijkheid hebben om je te laten vervangen, verplicht overuren werken, ook andere werkzaamheden uitvoeren, de mogelijkheid zich ziek te melden indien noodzakelijk, verlof op te nemen met behoud van loon, etc.
 1. Een ZZP-er met wie PostNL Pakketten een dispuut heeft of in gesprek is over beëindiging van zijn vervoersovereenkomst met PostNL Pakketten komt niet aanmerking voor een dienstbetrekking.
 • PostNL Pakketten zal kijken (SubcoPartners: Hoezo zal kijken???) naar mogelijke oplossingen voor het overnemen van de bus of het leasecontract. In geval van het overnemen van de bus zal PostNL Pakketten de bus laten taxeren door een onafhankelijke partij (in beginsel schadevrij) en de bus voor de getaxeerde waarde overnemen.

 

 1. in dienst treden bij een ZMP’er

PostNL Pakketten staat in beginsel toe dat een ZZP-er zijn route meeneemt als hij bij een ZMP-er in dienst treedt. Met de ZMP-er zal alsdan besproken en overeengekomen worden hoe deze route onderdeel gaat uitmaken van de vervoersovereenkomst met die ZMP-er. Op basis van de voorwaarden van premium subcontractor, zoals genoemd in de gesprekken, wordt bepaald welke ZMP-er tot hoeveel contractroutes kan groeien.

 

 1. beëindigen van de vervoersovereenkomst

PostNL Pakketten zal kijken naar mogelijke (SubcoPartners: Hoezo mogelijke???) oplossingen voor het overnemen van de bus of het leasecontract. In geval van het overnemen van de bus zal PostNL Pakketten de bus laten taxeren door een onafhankelijke partij (in beginsel schadevrij) en de bus voor de getaxeerde waarde overnemen.

 1. In gesprek met ZMZ’ers

 

 • PostNL Pakketten gaat in het derde kwartaal van 2015 met alle ondernemers uit deze groep in gesprek over hoe zij de toekomst voor zich zien. PostNL Pakketten gaat naar een model waarin zij transparantie vraagt over de wijze van beloning naar de ondernemers met wie zij werken.
 • PostNL Pakketten gaat ZMZ’ers in beginsel de mogelijkheid geven hun bedrijfsvoering om te zetten naar een ZMP-er. Daarbij geldt de transparantie van betaling en dat betekent dat er conform BGV cao betaald dient te worden. De toeslag voor ZMP-ers is van toepassing, mits aangetoond wordt dat mensen in dienst zijn en conform de BGV cao worden betaald. Op basis van de voorwaarden van premium subcontractor, zoals genoemd in de gesprekken, wordt bepaald welke ZMP-er tot hoeveel contractroutes kan groeien.
 • Een toeslag van € 40 euro per week per contractpartij van PostNL Pakketten bij het aantoonbaar in het bezit zijn van de Eurovergunning. Het gaat in per 1 juli 2015 of op het moment dat de ondernemer de Eurovergunning heeft behaald voor al zijn routes.
 • Indien een ZMZ-er aangeeft dat hij wil stoppen, dan krijgen de ZZP-ers onder een ZMZ-er die meer dan 2 jaar een volledige route rijden voor PostNL Pakketten de volgende opties.
  1. Indien de Eurovergunning wordt behaald, kunnen ze als rechtstreekse ondernemer voor PostNL Pakketten werken.
  2. Ze kunnen in dienst komen bij een ZMP-er (mits akkoord ZMP-er) met meenemen van de route. Op basis van de voorwaarden van premium subcontractor, zoals genoemd in de gesprekken, wordt bepaald welke ZMP-er tot hoeveel contractroutes kan groeien.
  3. Ze kunnen in diensttreden bij PostNL Pakketten, waarbij de voorwaarden als vermeld onder 2b hierboven van toepassing zijn.

In het geval het een ZZP-er betreft die minder dan 2 jaar voorafgaand aan de datum van dit onderhandelingsresultaat een volledige route rijdt voor PostNL Pakketten gelden opties a. en b. hierboven.

 1. In gesprek met ZMP-ers

 

 • PostNL Pakketten gaat met alle ondernemers uit deze groep in gesprek over hoe zij de toekomst voor zich zien. PostNL Pakketten zal de ondernemers uit deze groep toe staan om te groeien door middel van het in dienst nemen van ZZP-ers (en er conform BGV cao betaald wordt) waarbij de route van die ZZP-er meekomt. Hiertoe zal een afspraak worden gemaakt met de ZMP-er.
 • Een toeslag van € 40 euro per week per contractpartij van PostNL Pakketten bij het aantoonbaar in het bezit zijn van de Eurovergunning. SubcoPartners; Dit was 12.50 per route, levert u maar in ! Het gaat in per 1 juli 2015 of op het moment dat de ondernemer de Eurovergunning heeft behaald voor al zijn routes.
 • PostNL Pakketten stelt dat met de vergoedingen voor ZMP-ers zij bij een normale bedrijfsvoering hun werknemers conform de BGV cao kunnen betalen.
 • PostNL Pakketten betaalt de ZMP-ers een tarief dat gemiddeld op jaarbasis hoger ligt dan het minimum tarief van € 25 per normuur.  SubcoPartners; Als hier dezelfde voorwaarden als bij zzp worden gesteld,hetgeen nu niet duidelijk is , gaat de zmp er dus inleveren !

 

 1. Algemene punten

 

 • De looptijd van dit onderhandelingsresultaat zal drie jaar zijn na ondertekening hiervan. Zes maanden voor aflopen van dit onderhandelingsresultaat zullen partijen dit onderhandelingsresultaat evalueren.
 • PostNL Pakketten is bereid om naar eventuele schrijnende gevallen van ondernemers te kijken. Dit is niet alleen gericht op het bieden van een laatste vangnet, maar richt zich voornamelijk op het voorkomen van onoplosbare financiële situaties.
 • PostNL Pakketten en FNV willen samen optrekken voor NIWO Light. Partijen realiseren zich dat TLN hierin een belangrijke rol heeft.
 • Verbeterde vergoedingsmethode bij postkantorenstops (afhaallocaties). PostNL Pakketten gaat kijken hoe deze stops beter kunnen worden vergoed. PostNL Pakketten zal kijken naar de twee belastende factoren van deze stops, te weten 1.) het wel/niet voor de deur kunnen parkeren en 2.) het hebben van veel of weinig pakketten op deze stop. Zij zal dit verder uitwerken en met een verbeterde vergoedingsmethode komen.
 • De vergoedingsregeling rondom verhuizingen van depots: PostNL Pakketten heeft een vergoedingsregeling voor tijdelijke verhuizingen (“de regeling Almere”). Deze vergoeding zal zij ook op andere locaties uitrollen wanneer er sprake is van een tijdelijke verplaatsing naar een ander depot.
 • Omvang werkpakket: PostNL Pakketten zal elk jaar ten minste eenmaal met de ondernemer in gesprek treden om gezamenlijk de routekenmerken en de werkdruk in de route te bespreken. Indien aanpassingen noodzakelijk zijn zal PostNL Pakketten deze waar operationeel mogelijk en voor zover redelijk doorvoeren. Daarnaast zal PostNL Pakketten indien de ondernemer meer dan drie weken achtereenvolgens meer dan 45 uur per week nodig heeft voor zijn route (exclusief de S&KNJ periode), met hem in gesprek treden. Gezamenlijk wordt alsdan bepaald of de ondernemer meer dan 45 uur diensten voor PostNL Pakketten wil blijven verrichten (met inachtneming van het feit dat meerdere opdrachtgevers gestimuleerd wordt). Indien de ondernemer dit niet wenst, dan zal de volledige route in overleg en in redelijkheid aangepast worden. Indien de ondernemer er zelf voor kiest om voor meer dan 45 uur diensten voor PostNL Pakketten te blijven verrichten, dan dient hij de geldende wet- en regelgeving (waaronder in ieder geval de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer worden verstaan) in acht te nemen en/of tijdig een vervanger in te schakelen. SubcoPartners: Nu praten we weer over 45 uur
 • Per 1 september 2015 zullen op het activiteitenrapport normen worden aangegeven die kenmerkend zijn voor de betreffende route (zoals normtijd, werkelijke tijd (bruto (totale tijd) en netto (exclusief pauzes etc.)), hitrate, kilometers). Onder “bruto tijd” wordt verstaan de tijd tussen de start van het laadproces op het depot en het einde van de debrief op het depot. Onder “netto tijd” wordt verstaan de bruto tijd minus alle periodes van 15 minuten of groter waarin geen scan heeft plaatsgevonden. Voor elke aldus verminderde tijd wordt wel 3 minuten toegevoegd. Hiermee kan de ondernemer aan het einde van de dag zien of hij meer of minder tijd in werkelijkheid heeft besteed aan zijn route dan de normtijd. Indien de ondernemer structureel meer tijd (over een nader te bepalen representatieve periode) nodig heeft dan de normtijd, dan wordt in onderling overleg gekeken naar de oorzaak. Indien er geen afwijkende omstandigheden worden geconstateerd zal de normtijd in onderling overleg worden aangepast. Hierbij kan uiteindelijk een geschillencommissie bij escalatie worden gebruikt.
 • Indien ondernemers gebruik maken van de zogenaamde 125% regeling (dat wil zeggen het surplus aan pakketten per rit op een bepaalde dag boven de 125% van het normaal aantal stops wenst de ondernemer niet te distribueren) dan zal PostNL Pakketten hieraan geen negatieve consequenties verbinden en zal PostNL Pakketten die keuze respecteren. SubcoPartners: Ook hier een sigaar uit eigen doos, Reeds in akkoord van 2014 opgenomen
 • Voor ondernemers die op 15 november 2015 aantoonbaar 4 van de 6 modules voor de vakbekwaamheid in het kader van de Eurovergunning hebben behaald, geldt uitstel van de Euroverplichting tot uiterlijk 31 maart 2016 (overleg met ILT nodig).

 

 1. FNV punten

 

 • FNV zal ondernemers stimuleren hun Eurovergunning te halen.
 • FNV zal zich tot het uiterste inspannen overeenkomstig haar doelstelling om concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de pakkettensector uit te sluiten en vervolgactiviteiten daartoe in de sector ondernemen.
 • FNV begrijpt dat er werknemers pakketten bezorgen voor PostNL Pakketten en dat er zelfstandige pakketbezorgers zijn die deze diensten als zelfstandige ondernemers verrichten.
 • FNV zal dit onderhandelingsresultaat tijdens de looptijd naar alle partijen verdedigen en geen collectieve actie initiëren inzake onderwerpen die zijn opgenomen in dit onderhandelingsresultaat.
 • FNV begrijpt dat PostNL Pakketten bij het afsluiten van dit onderhandelingsresultaat op geen enkele wijze erkent dat er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst met ondernemers die een vervoersovereenkomst hebben (gehad) met PostNL Pakketten.
 • FNV zal zich tot in het uiterste inspannen om te zorgen dat groepen werkenden (werknemers en zelfstandige ondernemers) niet tegen elkaar worden uitgespeeld.

 

 1. Disclaimer

 

 • In geval van onvoorziene omstandigheden (interpretatie van wet- en/of regelgeving, juridisch dan wel fiscaal) die het nakomen van een of meerdere elementen van dit onderhandelingsresultaat niet mogelijk maakt zonder nadelige gevolgen voor een van de partijen, zullen partijen op zo kort mogelijke termijn nadien, overleggen over alternatieven zo veel als mogelijk rekening houdend met de geest van dit onderhandelingsresultaat.
 • De inhoud van dit document bevat bedrijfsvertrouwelijke informatie van PostNL. FNV zal dit document dan ook niet aan enige derde vertrekken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button